Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ropczycach.

Data publikacji strony: -. Data ostatniej istotnej aktualizacji: -. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Bal-Plezia, e.balplezia@piw-ropczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172218981. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:


Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ropczycach mieści się przy ul. Mickiewicza 57a, 39-100 Ropczyce. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się poręcz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się również widna dla osób z niepełnosprawnością.
Pomieszczenia znajdują się na dwóch kondygnacjach. Na kondygnacje można się dostać za pomocą schodów. W budynku nie ma windy.
W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma osoby wyznaczonej do tłumaczenia języka migowego.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pw-ropczyce.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ropczycach: PIW_ROPCZYCE/skrytka1815
- przesyłanie faksów pod numer: 17 2218635;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt (Wyślij wiadomość).
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Urząd posiada parking, znajdujący się przed budynkiem. Od strony południowej budynku znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
PIW w Ropczycach nie posiada aplikacji mobilnych.